ปรัชญา

ปรัชญา

ค่านิยม ๘ ประการของโรงพยาบาลท่าสองยาง ประกอบด้วย
 ๑. รักองค์กร : มีความรักโรงพยาบาลเหมือนบ้านตนเอง
 ๒. เอื้ออาทร : มีจิตใจมุ่งมั่นให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจกับผู้มารับบริการ
 ๓. มีความเป็นพี่น้อง : การทำงานที่มีความเคารพนับถือกันโดยอยู่แบบสมาชิกรอบครัว ไม่ใช่เป็นการสั่งการ
 ๔. มีวินัย : ทุกคนเป็นผู้มีวินัยในตนเองและอยู่ในวินัยของโรงพยาบาลเพื่อเป็นบุคลากรที่ดี
 ๕. การทำงานเป็นทีม : การทำงานที่ทุกคนต้องช่วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลและงานสาธารณสุขของอำเภอให้ดีขึ้น
 ๖. การมีส่วนร่วม : ทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมทำงานและร่วมรับผลงาน
 ๗. จิตอาสา : เป็นการทำงานด้วยใจ มีความเสียสละ ทุกคนร่วมทำความดีโดยไม่มีใครบังคับ
 ๘. มองโลกในแง่ดี : มองทุกอย่างในเชิงบวก ยอมรับว่าการทำงานทุกที่มีปัญหาได้มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ไม่หนีปัญหา
 
“จำง่ายๆ รพ.ทสย.”
 ร = รักองค์กร = รักผู้ป่วย = เอื้ออาทร
พ = มีความเป็นพี่น้อง = พร้อมเพรียง = มีวินัย
ท = การทำงานเป็นทีม
ส = การมีส่วนร่วม = จิตอาสา
ย = ยอมรับ ไม่หนีปัญหา = มองโลกในแง่ดี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256