วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“โรงพยาบาลชุมชนน่าอยู่ มุ่งเน้นบริการอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมและไว้วางใจ”
พันธกิจ
๑. ให้การบริการประชาชนด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี เก่ง มีความสุข
 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพ
 ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
 ๕. เป็นแหล่งฝึกอบรม วิจัยและดูงานด้านสาธารณสุข
 ๖. พัฒนาศักยภาพ รพ.สต.และ สสช.
 
 
จุดมุ่งหมาย
 ๑. รพ.ชุมชนน่าอยู่
 ๒. ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความไว้วางใจ
                                   วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการถูกต้องรวดเร็ว ปลอดภัยและพึงพอใจ
 ๒. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความไว้วางใจในการรับบริการ
 ๓. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพและการพัฒนาบริการ
 ๔. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามภาระงาน
 ๕. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
 ๖. เพื่อให้โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการทำงาน
 ๗. เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ในการศึกษาดูงานและทำวิจัย
 
สีประจำโรงพยาบาล
“สีฟ้า”
 
ต้นไม้
“ต้นสักทอง”
 
คำขวัญ
“อบอุ่นเหมือนบ้าน บริการด้วยใจ สดใสด้วยรอยยิ้ม”
 
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคุณภาพ โรงพยาบาลท่าสองยาง
 ๑. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพ
        ๑.๑ อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
        ๑.๒ อัตราที่เสียชีวิตด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด
        ๑.๓ อัตราผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรค Pneumonia
        ๑.๔ อัตราผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
        ๑.๕ อัตรามารดาเสียชีวิตจากกระบวนการคลอดต่อแสนการเกิดมีชีพ
        ๑.๖ ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำภายในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
        1.7 อัตราผู้ป่วยส่งต่อโดยไม่ได้วางแผนภายใน 24 ชั่วโมง
        1.8 อัตราการระบุตัวผู้ป่วยไม่ถูกต้อง
        1.9 อัตราการเกิด Birth Asphyxia
        1.10 อัตราตกเลือดหลังคลอด
        1.11 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
        1.12 อัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียเฉพาะคนไทยทั้งอำเภอต่อพันประชากร
        1.13 อัตราผู้ป่วยที่เป็น Cerebral malaria
        1.14 ร้อยละผลสำเร็จการรักษาโรควัณโรคปอด (success rate)
        1.15 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
        1.16 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยใน
        1.17 จำนวนผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำในระบบ 
        1.18 ความคลาดเคลื่อนจากยาความเสี่ยงสูง
        1.19 อัตราความคลอบคลุมของการรับบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ครบ 4 ครังตามเกณฑ์
        1.20 ความคลอบคลุมวัคซีนครบถ้วนในเด็ก อายุครบ 1 ปี
        1.21 อัตราเด็ก 0-6 ปี มีภาวะโภชนการ น้ำหนักตามเกณฑ์
        1.22 อัตราความครอบคลุมของการเยี่ยมบ้าน
        1.23 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
๒. ยุทธศาสตร์ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
         2.1 ความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสายงาน
         2.2 บุคลากรทุกระดับได้รับการประเมินสมรรถนะ
         2.3 ผลการประเมินบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
         2.4 บุคลากรได้รับการอบรม 10 วัน/คน/ปี
         2.5 จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่เข้าร่วมนำเสนอวิชาการ (ทุกระดับ)
         2.6 จำนวนข้อร้องเรียน
         2.7 จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ที่สามารถปรับใช้ในงาน
         2.8 ร้อยละความพึงพอใจในงาน
         2.9 ความสุขในชีวิตของบุคลากร (วัดจาก HAPPINPMETER)
         2.10 อุบัติการณ์เจ็บป่วยจาการทำงาน
         2.11 อุบัติการณ์เกิดอุบัติเหตุจาการทำงาน
         2.12 ร้อยละของเจ้าหน้าที่มีค่า BMI ปกติ
 ๓. ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
         3.1 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
         3.2 จำนวนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนบริการ
         3.3 มีศูนย์กลางฐานข้อมูลโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
         3.4 การบันทึก ผู้ลงข้อมูล ความถูกต้องครบถ้วน การติดตามข้อมูล
         3.5 มีข้อมูลข่าวสารอัพเดท ใน website รพ. ข่าวสมัครงาน ประกวดราคา ตัวชี้วัด กิจกรรมเด่น
 ๔. ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการเงิน และพัสดุ
         4.1 ความสมบูรณ์รายการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล และความทันเวลาการติดตามการทวงหนี้รายรับ - รายจ่าย
         4.2 ความทันเวลาการติดตามทวงหนี้ การคืนเงินยืมบำรุง ตามเวลาที่กำหนด
         4.3 ความทันเวลาการติดตามทวงหนี้ การคืนเงินยืมสวัสดิการ ตามเวลาที่กำหนด
         4.4 การติดตามทวงหนี้ค่ารักษาทุกสิทธิ์ การได้รับเงินจากผู้ป่วย พรบ. (หลักฐานการตั้งเบิก การทวงหนี้)
         4.5 ได้รับเงินคืนจากการเงินภายใน 15 วัน หลังส่งเอกสารครบถ้วน จากการอบรมสัมนา
         4.6 ได้รับเงินคืนจากการเงินภายใน 30 วัน หลังส่งเอกสารครบถ้วน จากการทำโครงการ,ออกหน่วยฯ
         4.7 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)
 ๕. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย
        5.1 สิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบ
          5.1.1 คะแนน 5 ส รายเดือน (รายงานตัวชี้วัดทุกเดือน)
          5.1.2 ทุกหน่วยงานประกวด ความสวยงาม ความสะอาด ประหยัด กรรมการ 5 ส. คิดเกณฑ์ (ประกวดทุก 3 เดือน)
          5.1.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา บอร์ดความรู้ โปสเตอร์ มุมความรู้ (รายงานตัวชี้วัดทุก 3 เดือน)
        5.2 สิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
          5.2.1 ความพร้อมใช้ของถังดับเพลิง
          5.2.2 จำนวนบุคลากรที่ติดเชื้อวัณโรค
          5.2.3 การทิ้งขยะถูกต้อง ขยะติดเชื้อ ของมีคม ขยะอันตราาย
          5.2.4 ผลการตรวจน้ำอุปโภค บริโภค น้ำทิ้ง ระบบบำบัด
          5.2.5 การประเมินระบบระบายอากาศได้ตามมารตฐาน ล้างเครื่องปรับอากาศตามมารตฐาน 
          5.2.6 ประเมินมาตรฐานความเสี่ยงจากการทำงาน 
 ๖. ยุทธศาสตร์ : พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
          6.1 การนิเทศติดตามคุณภาพ รพ.สต. สสช. 
          6.2 การอบรมให้ความรู้บุคลากรหน่วยงานปฐมภูมิตามงานที่รับผิดชอบ
          6.3 การสนับสนุนการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต. สสช.
 ๗. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
          7.1 DHS 
          7.2 ประสิทธิภาพในงาน Family Care Team
 8.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรับ AEC
     มีตัวชี้วัดดังนี้ 
          8.1 มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษา English 
          8.2 มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษา Myanmar
 
                                     จุดเน้นในการพัฒนาปี ๒๕๕๘
๑. งานอนามัยแม่และเด็ก (พัฒนากิจกรรมตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก)
 ๒. Hand hygiene
 ๓. การดูแลรักษา และป้องกันโรค Malaria, การดูแลรักษาป้องกัน และฟื้นฟู โรค COPD
 ๔. การดูแลสุขภาพบุคลากร
 ๕. ลดภาวะโลกร้อน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256