กลุ่มงานประกันฯ

งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลท่าสองยาง

หน้าที่และเป้าหมาย  
             ให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วย ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตัวบุคคล ทำหน้าที่จัดเตรียม จัดเก็บ สืบค้น นำส่งและติดตามเวชระเบียน เพื่อให้ผู้ป่วยและแพทย์มีข้อมูลการตรวจรักษา มีการให้และบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตการ ให้กับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการ รวมทั้งตรวจสอบการบันทึกในเวชระเบียน และแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้โรงพยาบาลนำข้อมูลในเวชระเบียนไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามจริง และเพื่อให้มีข้อมูลในการจัดทำสถิติทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปทำวิจัยและวางแผนป้องกัน แก้ปัญหาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

ขอบเขตการให้บริการ
ให้ บริการเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการทั้งภายนอกและภายใน ตลอด 24 ชั่วโมงบุคลกรมีความรู้ ความสามารถด้านเวชระเบียน เวชสถิติ คอมพิวเตอร์ ภาษากระเหรี่ยงพื้นฐานเป็นอย่างดี

ข้อจำกัด
สถานที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับภาระงาน และอัตรากำลัง
สถานที่จัดเก็บเวชระเบียนมีจำกัด ไม่เพียงพอกับจำนวนเวชระเบียนที่เพิ่มขึ้น และอยู่ห่างไกลจากตัวโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการทำงานของเวชระเบียนยังไม่ครอบคลุมกับภาระงาน

ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ
ผู้ รับผลงาน แบ่งออกเป็น ผู้ป่วย ญาติ หน่วยราชการ เอกชนอื่นๆ ได้รับพฤติกรรมบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจในบริการ, ได้รับเวชระเบียนที่ถูกต้อง ถูกคน และทันเวลา ได้รับการรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256