กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

Service Profil กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 
1. บริบท (Context)
          ก. หน้าที่และเป้าหมาย
              หน้าที่  ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ติดตามการรักษาและประเมินทางสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
              เป้าหมาย  ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ
         
         ข. ขอบเขตการให้บริการ (ถ้าเป็นหอผู้ป่วยให้ระบุกลุ่มโรคสำคัญในหน่วยงานนี้ด้วย) ศักยภาพ ข้อจำกัด
            1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล สาขาต่างๆ ได้แก่
งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก งานเคมีคลินิก งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก งานจุลชีววิทยา
และงานธนาคารเลือด
            2. งานบริการนอกสถานที่ ได้แก่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และ ให้บริการตรวจสารเสพย์ติด ได้แก่ Methamphetamine  Morphine และ THC ให้แก่ค่ายผู้ติดยาเสพย์ติด
            3. งานส่งตรวจวิเคราะห์ต่อหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่มีการส่งตรวจวิเคราะห์ในรายการที่งานเทคนิคการแพทย์ไม่เปิดให้บริการ
           
          ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ (จำแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)
            1. ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  ต้องการให้การบริการมีความรวดเร็ว เอาใจใส่ในการให้บริการ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจ
            2. ผู้รับบริการประเภทแพทย์  พยาบาล ต้องการได้รับการบริการที่รวดเร็ว ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื่อถือได้ ให้คำปรึกษาทางห้องปฏิบัติการได้อย่างมีหลักการตามหลักวิชาการ ประสานงานอย่างราบรื่น
            3. ผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยหรือบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศบาล โรงเรียน ต้องการการบริการที่รวดเร็ว ให้คำแนะนำได้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
          ง. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ
                  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความ ถูกต้อง
แม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้
          จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ (จุดเน้นในการพัฒนา?)
            1. ปริมาณเลือดไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย  โรงพยาบาลท่าสองยางมีผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือดเพื่อการรักษาจำนวนมากทั้ง ทำให้ปริมาณเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วย
จุดเน้นในการพัฒนา จัดทำแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ติดต่อประสานงานเพื่อขอสนับสนุนโลหิต จากโรงพยาบาลใกล้เคียง  หรือจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ. พิษณุโลก รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมใจกันช่วยบริจาคเลือด          
           2. รายงานผลผิดพลาด ผิดค่า ผิดคน  การคัดลอกผลจากเครื่องเพื่อทำการบันทึกผลในคอมพิวเตอร์ให้มีปัญหาความผิดพลาดในการรายงานผล
                 จุดเน้นในการพัฒนา  นำโปรแกรมระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ Laboratory Information System (LIS) มาใช้ในงานห้องปฏิบัติการ
           3. เครื่องมือและน้ำยาไม่พร้อมใช้ ปัญหาเครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน เครื่องมือเสีย หรือ น้ำยาหมด ชุดทดสอบหมด ทำให้ผู้มารับบริการได้รับผลกระทบ
                  จุดเน้นในการพัฒนา จัดทำรายงานคงคลังใน เพื่อดำเนินการจัดซื้อโดยให้มีปริมาณเพียงพอกับการใช้ จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือประจำปี และแผนสำรองเครื่องมือ และ จัดทำแผนซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาแทนเครื่องเดิมที่มีปัญหาซ้ำๆ
           4. สถานที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน พื้นที่ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น
                  จุดเน้นในการพัฒนา  เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานโดยได้บรรจุอยู่ในแผนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555
           5. ระบบสาธารณูปโภคไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ไฟตก ไฟดับ  น้ำขุ่น
                  จุดเน้นในการพัฒนา แจ้งบริษัทผู้ติดตั้งเครื่องให้ทราบถึงปัญหาเพื่อติดตั้งเครื่องสำรองไฟ และแจ้งให้คณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไป
           6. ดำเนินการขอ Re-accredit  งานเทคนิคการแพทย์ได้รับการ รับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA) และได้หมดอายุแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555
              จุดเน้นในการพัฒนา ขอ Re-accredit ให้ได้ภายใน เดือนสิงหาคม 2556
          ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
                1. บุคลากร ประกอบด้วย
                นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข และ    ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ                      
                2. เครื่องมือ เทคโนโลยี ประกอบด้วย
                 เครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดครบส่วนอัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบ                 เครื่องตรวจ Electrolyte  เครื่องปั่น Hematocrit  เครื่องปั่น Serofuge   เครื่องปัน Centrifuge  เครื่องหมุนเหวี่ยง (Rotator)  ตู้ปลอดเชื้อระดับ 2 (Biohazard Class II) ตู้ดูดกลิ่น (Safety cabinet hood) เครื่องตรวจ Micro bilirubin  ตู้เย็นเก็บเลือด  ตู้เย็นเก็บน้ำยา                                              
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256