กลุ่มงานทันตกรรม

บริบท (Context) ก. หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการทันตกรรมแบบผสมผสานทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมและไว้วางใจ
ข. ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสถานบริการ และมีการส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถในการให้บริการ
          ศักยภาพ  ข้อจำกัด
สามารถให้บริการผู้ป่วยทั่วไป (อุด,ขูด,ถอน) และผู้ป่วยเฉพาะทาง(ฟันปลอม,ผ่าฟันคุด,รักษาคลองรากฟัน,รักษาโพรงประสาทฟัน,ครอบฟัน) ที่มารับบริการในโรงพยาบาลโดยทันตแพทย์ และให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นใน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจำ และมีระบบส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังโรงพยาบาลแม่สอดในกรณีที่เกินขีดความสามารถ
ด้าน ศักยภาพ ข้อจำกัด
1.บุคลากร
1.1 ทันตแพทย์ (3 คน )
- GP 2 คน
- Super GP 1 คน
1.2 ทันตาภิบาล (5 คน )
- รพ. 2 คน
- รพ.สต. 3 คน
1.3 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (8 คน)
- รพ. 5 คน
- รพ.สต. 3 คน
 
 -งานรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง
-งานส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพ
 
-งานส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพ
-งานรักษา (อุด,ขูด,ถอน)
-ช่วยงานข้างเก้าอี้ (ทพ.,ทภ.)
-งานออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
-ล่ามช่วยแปลภาษา
 
-หัตถการที่มีความซับซ้อน เช่นศัลย์ปริทันต์,ศัลยกรรมช่องปาก,รากเทียม) ต้องส่งต่อทันตแพทย์เฉพาะทาง
-จำนวนทันตาภิบาลไม่เพียงพอ (GIS = ขาด)
-ผู้ช่วยเปลี่ยนบ่อย เนื่องจากขอลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในสาขาอื่นที่สูงกว่า
ด้าน ศักยภาพ ข้อจำกัด
2.เทคโนโลยี/เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ -มีเครื่องถ่ายรังสีภายในช่องปาก
-เครื่องวัดความยาวปลายรากฟัน
-เครื่องขยายคลองรากฟัน
-เครื่องทดสอบความมีชีวิตของฟันด้วยกระแสไฟฟ้า
-ยังขาดเครื่องมือสำหรับการทำหัตถการเฉพาะทางที่มีความจำเป็น เช่น electrosurgery, ultrasonic device

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256