กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ

Service Profile
อาหารและโภชนาการ
 
1. บริบท (Context)
( ก.) หน้าที่และเป้าหมาย :     
งานโภชนาการโรงพยาบาลท่าสองยาง มีหน้าที่ผลิตอาหารให้กับผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยผลิตอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับผู้ป่วยและโรค บริการอาหารได้ทันเวลา เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
( ข.) ขอบเขตการให้บริการ :   ผลิตและบริการอาหารแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ บริการอาหารผู้ป่วยทั่วไปในหอผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ และห้องสามัญ บริการอาหารกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน ความดัน บริการอาหารในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการดูแลทางโภชนการเฉพาะ ที่มีความสำคัญต่อการฟื้นตัว เช่น ผู้ป่วย stroke ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มะเร็งระยะสุดท้าย  COPD HIV วัณโรคปอด บริการอาหารผู้ป่วยที่ได้รับอาหารสายยาง รวมถึงการสอนและสาธิตการประกอบอาหารสายยางให้แก่ญาติเพื่อให้สามารถดูแลที่บ้านได้ ให้บริการอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าสองยาง ( ค.) ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ (จำแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน) : ผู้ป่วยและญาติ  ต้องการอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ปริมาณเพียงพอ รสชาติอร่อย  มีสารอาหารพอเพียง ตรงต่อความต้องการและโรคของผู้ป่วย  บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม แต่งกายสะอาดเรียบร้อย แพทย์      พยาบาล บริการอาหารได้ครบถ้วน ถูกคน  ถูกโรค ตรงเวลา อาหารและภาชนะใส่อาหารสะอาด ปราศจากเชื้อ เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะ  งานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร โรงครัวโรงพยาบาล มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร งาน IC ประกอบและปรุงอาหารได้สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ผู้สัมผัสอาหารล้างมือได้ถูกต้อง การทำความสะอาดเครื่องมือ ภาชนะติเชื้อ อุปกรณ์ตามหลัก IC เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  บริการอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย รสชาติอร่อย ภาชนะใส่อาหารสะอาด สถานที่รับประทานอาหารสะอาด เรียบร้อย เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะ
 
(ง.) ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน
          ผลิตและบริการอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมกับผู้ป่วยและสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ บริการอาหารได้ทันเวลา เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
 
จ.)  ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ จุดเน้นในการพัฒนา :
            ความท้าทาย 
                   การจัดอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการดูแลทางโภชนการเฉพาะ
                       
            ความเสี่ยงสำคัญ การแจกอาหารผิดโรค ผิดคน และไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ การแจกอาหารให้ผู้ป่วยไม่ครบถ้วน  
            จุดเน้นในการพัฒนา
                      การจัดอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการดูแลทางโภชนการเฉพาะ
 
Service Profile
อาหารและโภชนาการ
 
1. บริบท (Context)
( ก.) หน้าที่และเป้าหมาย :     
งานโภชนาการโรงพยาบาลท่าสองยาง มีหน้าที่ผลิตอาหารให้กับผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยผลิตอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับผู้ป่วยและโรค บริการอาหารได้ทันเวลา เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
( ข.) ขอบเขตการให้บริการ :   ผลิตและบริการอาหารแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ บริการอาหารผู้ป่วยทั่วไปในหอผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ และห้องสามัญ บริการอาหารกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น เบาหวาน ความดัน บริการอาหารในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการดูแลทางโภชนการเฉพาะ ที่มีความสำคัญต่อการฟื้นตัว เช่น ผู้ป่วย stroke ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย มะเร็งระยะสุดท้าย  COPD HIV วัณโรคปอด บริการอาหารผู้ป่วยที่ได้รับอาหารสายยาง รวมถึงการสอนและสาธิตการประกอบอาหารสายยางให้แก่ญาติเพื่อให้สามารถดูแลที่บ้านได้ ให้บริการอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าสองยาง ( ค.) ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ (จำแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน) : ผู้ป่วยและญาติ  ต้องการอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ปริมาณเพียงพอ รสชาติอร่อย  มีสารอาหารพอเพียง ตรงต่อความต้องการและโรคของผู้ป่วย  บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม แต่งกายสะอาดเรียบร้อย แพทย์      พยาบาล บริการอาหารได้ครบถ้วน ถูกคน  ถูกโรค ตรงเวลา อาหารและภาชนะใส่อาหารสะอาด ปราศจากเชื้อ เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะ  งานสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร โรงครัวโรงพยาบาล มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร งาน IC ประกอบและปรุงอาหารได้สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ผู้สัมผัสอาหารล้างมือได้ถูกต้อง การทำความสะอาดเครื่องมือ ภาชนะติเชื้อ อุปกรณ์ตามหลัก IC เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  บริการอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย รสชาติอร่อย ภาชนะใส่อาหารสะอาด สถานที่รับประทานอาหารสะอาด เรียบร้อย เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะ
 
(ง.) ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน
          ผลิตและบริการอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ เหมาะสมกับผู้ป่วยและสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ บริการอาหารได้ทันเวลา เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
 
จ.)  ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ จุดเน้นในการพัฒนา :
            ความท้าทาย 
                   การจัดอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการดูแลทางโภชนการเฉพาะ
                       
            ความเสี่ยงสำคัญ การแจกอาหารผิดโรค ผิดคน และไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ การแจกอาหารให้ผู้ป่วยไม่ครบถ้วน  
            จุดเน้นในการพัฒนา
                      การจัดอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการดูแลทางโภชนการเฉพาะ
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256