ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี
1. นายแพทย์วีระกิจ หิรัญวิวัฒน์กุล ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙
2. นายแพทย์วิเชียร โยธาใหญ่ ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
3. นายแพทย์ยงยศ จีระธัญญาสกุล ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗
4. นายแพทย์สมคิด มิ่งพฤติ ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙
5. นายแพทย์จิรภัทร กัลยณพจน์พร ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
6. นายแพทย์อนันต์ ยิ่งยศ ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
7. นายแพทย์สมพงษ์ ชลคีรี ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔
8. แพทย์หญิงจิราพร พลายโถ ๒๕๓๗ – ๒๕๓๗
9. นายแพทย์ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
10. นายแพทย์หรินารถ หัทยาภิรมย์ ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒
11. นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖
12. นายแพทย์จิรพงศ์ อุทัยศิลป์ ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘
13. นายแพทย์จิรพงศ์ อุทัยศิลป์ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
14. แพทย์หญิงอรัญญา กัลยณพจน์พร ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔
15. นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256