ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง
357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทร. 055-589-255, 055-589-256
ห้อง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ห้องบัตร 101
ห้อง ผอ. 102
ห้องหัวหน้า บริหาร 103
บริหาร การเงิน 104
บริหาร งานธุรการ 105
บริหาร งานพัสดุ 106
ER 107,108
ศูนย์ เปล 109
OPD 110,111
ห้องตรวจ 1 112
ห้องตรวจ 2 113
ห้องตรวจ 3 114
ห้องตรวจ 4 115
ประชาสัมพันธ์ 116
ห้อง Lab 117,118
ห้องยา 119,120
ห้องเก็บเงิน 121
X-Ray 122
ห้องสมุด 123
ห้องฟัน 158,159
ห้องรอคลอด 125,127,128
OR 126
ห้องเวช ฯ 154,155
ฝ่ายการพยาบาล 129
ห้องวิชาการ 130,131
หลังคลอด 132
Word เด็ก 133,134,135
Word ผู้ใหญ่ 140
คลังยา 136
พขร. 137
โรงครัว 138
ซักฟอก 139
หน่วยจ่ายกลาง 140
คลังพัสดุ 141
ห้องประชุมจ่ายกลาง 142
โรงช่าง 143
โรงประปา 144
รปภ. 145


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256