กลุ่มงานโรคเรื้อรัง

Service profile
งานโรคไม่ติดต่อ(ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก)
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และคัดกรองมะเร็งเต้านม

หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

เป้าหมาย
สตรีอายุ 30-45 ปี ร้อยละ 60 ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลุกด้วยวิธี VIA และหรืออายุ 30 -60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี pap smear ร้อยละ 60 และมะเร็งเต้านมร้อยละ 60

ขอบเขตการบริการ
1.ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ทั้งวิธี pap smear และตรวจด้วยน้ำส้มสายชูเจือจาง(VIA)โดยให้บริการในเวลาราชการวันศุกร์
2.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสตรีผู้มารับบริการทุกราย
3.รณรงค์การตรวจคัดกรองประจำปีในเขตรับผิดชอบปีละครั้งและให้บริการตรวจคัดกรองทั่วไปทั้งปี
4.ให้ความรู้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่สนใจ

ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ
1.การรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการตรวจคัดกรอง
2.ได้รับการตรวจและรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.ให้บริการที่นุ่มนวล ไม่รอนาน
4.สามารถมีเวลาให้เพื่อซักถามถึงความรู้ อาการผิดปกติ และการปฏิบัติตัว
5.มีระบบการคัดกรอง ผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ

ความต้องการประสานงานภายในที่สำคัญ
1.ต้องการประสานงานที่รวดเร็ว แม่นยำ
2.ต้องการความร่วมมือที่ดี
3.ต้องการการส่งต่อผู้ป่วยที่ทันเวลา และมีข้อมูลย้อนกลับ

ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน
1.บริการงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี pap smear ในหญิงอายุ 30-60 ปีทำร่วมกับการตรวจมะเร็งเต้านม
2.บริการงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA ในหญิงอายุ 30-45 ปี และบริการรักษาความผิดปกติของปากมดลูกในระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธีการจี้ด้วยความเย็น
 
 
ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ Key Quality Issues
นุ่มนวล ถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ

ความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญ
1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
3.ศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติด้านเครื่องมือเทคโนโลยี ศักยภาพที่สามารถทำได้

ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1.พยาบาลผู้ผ่านการอบรมเรื่องการตรวจคัดกรองด้วยวิธี VIA จำนวน 1 คน มีความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือความผิดปกติอื่นที่ต้องพบแพทย์
2.พยาบาล 1         คนมีความรู้เรื่องการคัดกรองด้วยวิธี pap smear ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้
3.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 คน  ช่วยเตรียมเครื่องมือได้ถูกต้อง รวดเร็ว การควบคุมการติดเชื้อ

ครุภัณฑ์และเครื่องมือที่สำคัญ
1.เตียงตรวจภายใน  1 ตัว
2.โคมไฟ 1 ตัว
3.ถังก๊าช CO2 สำหรับจี้เย็น
4.เครื่องมือตรวจ Speculum
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256