กลุ่มการพยาบาล

Service Profile OPD
1. บริบท
ก. หน้าที่และเป้าหมาย
    แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพยาบาลท่าสองยาง งานหน้าห้องตรวจ มีหน้าที่ให้การดูแลผู้รับบริการ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แก่ผู้ป่วยนอกทุกราย ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ ในการให้บริการสูงสุด
ข. ขอบเขตบริการ
    ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกสาขา ทุกราย ในเวลาราชการ ยกเว้นฉุกเฉิน วิกฤติ กรณีเกินศักยภาพจะได้รับการส่งต่อที่เหมาะสม ให้บริการคลินิกพิเศษดังนี้
         วันจันทร์                ตรวจโรคทั่วไป  คลินิก Asthma/COPD  เอดส์
         วันอังคาร               ตรวจโรคทั่วไป  จิตเวช  คลินิกความดันโลหิตสูง
         วันพุธ                    ตรวจโรคทั่วไป  คลินิกโรคไต  คลินิกโรคหัวใจ เด็ก-ผู้ใหญ่
         วันพฤหัสบดี            ตรวจโรคทั่วไป  คลินิกเบาหวาน
         วันศุกร์                   ตรวจโรคทั่วไป  คลินิกโรคลมชัก  ระบบประสาท  ระบบทางเดินปัสสาวะ
    จากสถิติปี 2553   สถิติ          ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย        120   ราย / วัน (ไม่รวมผู้ป่วยในคลินิกพิเศษ)
                  2554                   ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย        127   ราย / วัน  
                  2555                   ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย        160   ราย / วันทำการ     65  ราย / วันหยุด
                  2556 6 เดือนแรก  ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย         173   ราย / วันทำการ     66  ราย / วันหยุด

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256