กลุ่มงานเภสัชกรรม

Service Profile
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค บริบท (Context) กลุ่มงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
มีความมุ่งมั่นในการให้บริการจัดซื้อ-จัดหายา การกระจายยา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานดังนี้
  ในเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น. ) งานบริหารยาโดยการ กำหนดความต้องการ คัดเลือกยา จัดซื้อจัดหายา  และงานคลังยา งานบริการเภสัชกรรม โดยการจัดจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการ งานเภสัชกรรมคลินิก โดย เฝ้าระวังติดตามและจัดทำรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ( Adverse Drug Reaction ) ให้ความรู้ด้านยากับผู้ป่วยเฉพาะราย ( Drug counseling ) ให้บริการเภสัชสนเทศด้านยา ( Drug Information System ) งานเภสัชกรรมการผลิต โดยผลิตพิมเสนน้ำ วิค ยาเตรียมเฉพาะรายและการแบ่งบรรจุยา งานบริการชุมชน โดย เป็นแหล่งเบิกยาของสถานีอนามัยและสถานบริการสุขภาพชุมชนในเขตอำเภอท่าสองยางทั้ง 26 แห่ง รวมทั้งออกนิเทศงานและตรวจสอบภายในสถานีอนามัย งานคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวัง ดูแล ติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตอำเภอท่าสองยางร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง งานออกหน่วยเภสัชกรรมนอกสถานที่ นอกเวลาราชการ(16.31 – 08.29 น.) งานบริการเภสัชกรรม โดยการจัดจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการ ( กรณีเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรนอกเวลาไม่ใช่เภสัชกรถ้ามีการสั่งใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องเปิดคู่มือดูทุกครั้งและแจ้ง เภสัชกรทราบ ) งานเภสัชกรรมคลินิก โดย เฝ้าระวังติดตามและจัดทำรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ( Adverse Drug Reaction )  โดยเภสัชกรทุกราย
ให้บริการเภสัชสนเทศด้านยา ( Drug Information System ) เฉพาะการรับคำถาม กรณีต้องการคำตอบเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรจะเป็นผู้ตอบ กรณีเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรไม่ใช่เภสัชกรหรือไม่สามารถตอบคำถามได้จะแจ้งเภสัชกรให้รับทราบทุกครั้ง
ความต้องการของผู้มารับบริการ
      1.  ผู้ป่วยและญาติ   ต้องการได้รับยาพร้อมทั้งความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และพึงพอใจ
      2.  สถานบริการสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย/โรงพยาบาลอื่น ๆ ต้องการได้รับยาหรือข้อมูลทางยาที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และประทับใจ
      3.  ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ต้องการได้รับข้อมูล  แนวทางการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

ความต้องการของผู้ร่วมงานใน รพ. แพทย์  ทันตแพทย์ และพยาบาล  ต้องการได้รับยาและข้อมูลทางด้านยาที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และประทับใจ เป้าหมาย (goal)
      1. ให้บริการจัดซื้อจัดหายา อย่างมีคุณภาพ   ถูกต้อง และรวดเร็ว
      2. ให้บริการกระจายยา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจกับผู้มารับบริการ
จุดเน้นในการพัฒนา ให้บริการจัดจ่ายยาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจกับผู้มารับบริการ ป้องกันอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางยา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง

357 หมู่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150

facebook.com/ThasongyangHospitalFoundation/

โทร. 055-589-255, 055-589-256